Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje sekretariat, do którego wpływa korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego PSP oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej i zadekretowaniu przez Komendanta Powiatowego PSP, akta spraw, za pokwitowaniem, otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych.

 

W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ, sprawa przekazywana jest do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem strony.

 

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Powiatowego PSP lub jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP. Wysyłanie korespondencji poza Komendę Powiatową następuje za pośrednictwem sekretariatu, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze kancelaryjnej.

 

SEKRETARIAT

 Przyjmowanie dostarczanej poczty odbywa się w sekretariacie Komendy Powiatowej, pokój nr 09, I piętro

tel.służbowy  

tel. (61) 29-211-38 wew.27
tel. (61) 29-211-76 wew 27
e-mail: kppspszamotuly@psp.wlkp.pl

Po godzinach urzędowania Komendy pilną korespondencję przyjmuje Dyżurny Operacyjny Powiatu parter

 tel. (61) 29-211-38

 

Potwierdzenie przyjęcia składanej korespondencji odbywa się poprzez odciśnięcie stempla zawierającego:

Nazwę Komendy

Datę wpływu

Podpis osoby przyjmującej